Skip to content


Pályázati hírek

Új Széchenyi Terv
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

Az Új Széchenyi Terv kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) fejlesztésére, szerepük erősítésére a magyar gazdaságban.
Jelen pályázati kiírás célja az, hogy lehetővé tegye a KKV-k számára azt, hogy kis lépéssel fejlesszék  vállalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.
Pályázhatnak legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező

a)  jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b)  jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c)  SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
d)  szövetkezetek
Támogatható tevékenységek köre

– új vagy három évnél nem régebbi eszköz beszerzése
– információs technológia-fejlesztése
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft.Támogatás mértéke
A regionális (kivéve Közép-Magyarország) pályázati konstrukció esetében az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség:
a)    30%-a kis- és középvállalkozások esetén
b)    40%-a mikrovállalkozások esetén
Előlegigénylésre nincsen lehetőség!
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.

Új Széchenyi Terv
Komplex vállalati technológia fejlesztés
Mikro-, kis- és középvállalkozások számára
A kiírás célja, hogy a KKV-k komplex beruházásainak támogatása révén hozzájáruljon a dinamikus, fenntartható gazdasági növekedéshez, és a bővülő foglalkoztatáshoz.
Pályázhatnak
a)    jogi személyiségű gazdasági társaságok, 
b)    jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c)    egyéni vállalkozók
d)    SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
e)    szövetkezetek 
Támogatható tevékenységek köre
a)    Regionális beruházási támogatásként
–    Eszközbeszerzés
–    Infrastrukturális és ingatlan beruházás
–    Információs technológiafejlesztés
–    az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
b)    Csekély összegű támogatásként
–    Piacra jutás
–    Vállalati HR fejlesztés
–    Tanácsadás igénybevétele
–    Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása
Az elnyerhető támogatás mértéke:
a)    az Új Széchenyi Terv keretében meghatározott kitörési pontokhoz (GOP Részletes Pályázati Útmutató XII. melléklet alapján) kapcsolódó projektek esetében maximum az összes elszámolható költség 35 %,
b)    minden más esetben maximum 25 %
Az igényelhető támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.

Új Széchenyi Terv
Mikro-vállalkozások fejlesztése mikrohitellel kombinálva 

A KKV szektoron belül is kiemelkedő fontosságú a mikrovállalkozások fejlesztése, forráshoz jutásuk elősegítése.
Jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes hitel együttes biztosítása révén segítse a mikrovállalkozásokat.
Pályázhatnak (kizárólag mikrovállalkozásnak minősülő vállalkozások):
a)    gazdasági társaságok, 
b)    egyéni vállalkozók
c)    szövetkezetek 
Támogatható tevékenységek köre:
–          eszközbeszerzés
–          információs technológia fejlesztés
–          infrastrukturális és ingatlan beruházás (vásárlás)
Támogatás mértéke:
A pályázó 10 % saját forrást (önerőt) és ingatlan fedezetet kell, hogy biztosítson. Ez természetesen lehet a megvásárolandó, a felújítandó vagy felépítendő ingatlan is.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a projektérték max. 45 %-a lehet,  de legfeljebb 4 millió forint.
A visszatérítendő támogatás mértéke pedig a projektérték max. 60 %-a lehet, de legfeljebb 6 millió forint.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges.

Hamarosan megnyílik a forrás a kistelepüléseken működő mikro-vállalkozások beruházásaihoz.
Akár induló vállalkozások is pályázhatnak! 

Mikro-vállalkozások fejlesztése vidéken

A pályázat segítségével műszaki berendezések és eszközök beszerzéséhez, ingatlanépítéshez és korszerűsítéshez, valamint minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetéséhez igényelhetnek forrást a mikro-vállalkozások.
A már megszokott feltételek szerint itt sem a teljes projektösszegre nyerhető el a támogatás: hátrányos helyzetű térségekben a teljes elszámolható kiadás 65 %-ra, egyéb esetben 60 %-ra lehet pályázni.
A pályázat kedvezményezettjei olyan vállalkozások lehetnek, amelyek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény alapján mikro-vállalkozásnak minősülnek, azaz 10 főnél kevesebbet foglalkoztatnak, és az éves árbevételük nem éri el az 500 millió forintot. Fontos feltétel az is, hogy – mivel a vidékfejlesztési támogatás kizárólag az 5000 fő alatti településeken, vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti területekre irányul – a vállalkozások ilyen területen kell, hogy megvalósítsák az érintett beruházásaikat.  

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) tükörpályázatához képest jelentős könnyebbség, hogy a pályázó cégeknek nem kell legalább két lezárt üzleti évvel rendelkezniük, tehát induló vállalkozások is pályázhatnak a forrásokért.

Turisztikai tevékenységek fejlesztése (falusi turizmus)

A jelenlegi kiírás alapján támogatási kérelmet nyújthatnak be természetes személyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve önkormányzati társulások, non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek.Támogatás vehető igénybe többek között a falusi turizmushoz kapcsolódó minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, már működő szálláshelyek bővítésére, korszerűsítésére, akadály-mentesítésére, szolgáltatásainak fejlesztésére, az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítására, bővítésére, szálláshelyhez nem feltétlenül kötött minőségi és komplex agro- és öko-turisztikai szolgáltatások kiépítésére, bővítésére.
A támogatás mértéke a pályázótól és a megvalósítás helyétől függően 60 – 100% között mozoghat.

Kertészetek támogatása 2011.-ben

A támogatás célja a kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.
Pályázhatnak:
1) mezőgazdasági termelők
2) zöldség-gyümölcs termelői csoportok, termelői szervezetek vagy azok leányvállalatai,
3) a kertészeti és a burgonya ágazatban működő termelői csoportok
Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:
a) a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása
b) a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása
c) az a)- b) pontokban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátásának biztosítása
Az igényelhető támogatás összege benyújtási időszakonként, célterületenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg,mértéke a kiírás feltételei szerint 35 – 60%-ig terjedhet.
A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 31-ig lehetséges.